یابنده نقطه زن یا فلزیاب نقطه زن سیستم آشکارساز میدان فلزات است که محدوده مرکز هدف اصلی یا طلا و نقره و فلز مورد نظر را بخوبی مشخص نماید و بهترین نقطه زن در نوع جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب اسکنر تصویری یا مکان یاب دوربرد با کاربرد فلزیاب یا فلزیاب از نوع آنتنی با تفکیک و تبعیض طلا در عمق مشخص میگردد.